Za jazdę po Białorusi zapłacisz

Od poniedziałku 01.07.2013 Białoruskie władze wprowadzają opłaty na autostradach. Za przejazd zapłacą kierowcy samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Ww. opłaty będą obowiązywały na sześciu odcinkach tras.

Płatności będą pobierane na tych odcinkach tras: Mińsk – Grodno – granica RP, Mińsk – Witebsk, Mińsk – granica z Federacją Rosyjską. Stawki za przejazd uzależnione będą od rodzaju samochodu i jego masy. Kierowcy samochodów osobowych do 3,5 tony zapłacą 0,04 euro/ km. Samochody powyżej 3,5 tony to stawki od 0,08 euro do 0,12 euro za km.

Z opłat zwolnione zostały m.in. motocykle i skutery oraz samochody osobowe zarejestrowane w Związku Celnym.

Więcej informacji i szczegóły na stronie internetowej www.beltoll.by

Co warto wiedzieć przed wyjazdem wakacyjnym

Zbliżają się wakacje, urlopy i wyjazdy. Zanim udamy się w podróż za granicę, w różne strony świata, czasem do dalekich, egzotycznych krajów, warto dowiedzieć się jakie przepisy celne i dewizowe obowiązują w Unii Europejskiej oraz w kraju docelowym. Często chcemy zabrać towary, które będziemy spożywać albo używać podczas pobytu, zaś wracając do kraju – zechcemy przywieźć na przykład upominki. Musimy więc wiedzieć jakie towary mogą znaleźć się w bagażu podróżnego, jakie są niedozwolone, a jakie są inne ograniczenia. Powinniśmy też wiedzieć jakie należy spełnić warunki, aby zabrać ze sobą w podróż psa czy kota lub inne zwierzę domowe. Dlatego przedstawiamy podstawowe informacje na ten temat.

 

I. Normy ilościowe i wartościowe towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnych, przyjeżdżających z państw trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej), które są zwolnione z należności celnych przywozowych.

Zwolnione z należności celnych przywozowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich w ramach następujących norm:

1a)    w transporcie lądowym – do równowartości 300 euro;

1b)    w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 euro.

Do tych wartości nie wlicza się wartości produktów leczniczych niezbędnych dla potrzeb podróżnego, wartości bagażu osobistego, importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie, wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów (paliwa te również stanowią bagaż podróżnego), a także wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych według poniższych norm:

1) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

a) papierosy – 200 sztuk lub

b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub

c) cygara – 50 sztuk, lub

d) tytoń do palenia – 250 g,

2) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

a) papierosy – 40 sztuk lub

b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 20 sztuk, lub

c) cygara – 10 sztuk, lub

d) tytoń do palenia – 50 g,

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100

3)napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej (np. wódka) – 1 litr lub

b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % (np. likiery) – 2 litry, i

c) wina niemusujące – 4 litry, i

d) piwo – 16 litrów,

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %

4) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:

a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 0,5 litra lub

b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % – 0,5 litra, i

c) wina niemusujące – 0,5 litra, i

d) piwo – 2 litry.

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.
II. Wartości dewizowe

Osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro.

Zezwala się rezydentom i nierezydentom przekraczającym granicę państwową z innymi państwami obszaru Schengen na odstępowanie od obowiązku zgłaszania organom celnym lub organom Straży Granicznej przywozu do kraju oraz wywozu za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej bez względu na ilość oraz krajowych lub zagranicznych środków płatniczych o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10.000 euro.

III. Ograniczenia

Przywóz wielu towarów z krajów trzecich na obszar celny Wspólnoty Europejskiej uzależniony jest od spełnienia dodatkowych – poza formalnościami celnymi – wymagań nie mających charakteru fiskalnego. Takim wymogiem jest np. obowiązek przeprowadzenia kontroli granicznej przez wyspecjalizowane służby (chodzi o kontrolę sanitarną, weterynaryjną czy fitosanitarną itp.) oraz konieczność posiadania określonych prawem dokumentów (zezwoleń, licencji, certyfikatów).

W szczególności ograniczenia obejmują:

– żywność;

Żywność pochodzenia zwierzęcego (np. wyroby mięsne i wyroby zawierające mleko) podlega szczególnym ograniczeniom, a w przypadku ruchu podróżnych takiej żywności w zasadzie nie można przywozić.
Podróżni przywożący ze sobą produkty mięsne i mleczarskie zobowiązani są do umieszczenia ich w specjalnych pojemnikach znajdujących się na przejściach granicznych.

Żywność pochodzenia niezwierzęcego jest zwolniona z obowiązku przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej w przypadku, jeśli jest przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy charakter przywozu ( tj. na własne potrzeby).
 – produkty lecznicze;

Dopuszczalne jest przywiezienie pięciu najmniejszych opakowań w przypadku produktów leczniczych, które nie są sprzedawane w Polsce, a koniecznych podróżnemu.
– zwierzęta;

Zwierzęta domowe, towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk zwierząt) mogą być przywożone do Polski, pomiędzy państwami członkowskimi Unii oraz wywożone poza UE na następujących warunkach:

– zwierzę musi posiadać elektroniczny identyfikator;

– zwierzę musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie;

– musi posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepienia (paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne).

W przypadku przywozu – w zależności od tego z jakiego państwa trzeciego do jakiego państwa członkowskiego UE przywożone są zwierzęta, wymagania te mogą być rozszerzone o obowiązek przeprowadzenia badania efektywności szczepienia lub kwarantannę.

W przypadku podróży pomiędzy państwami członkowskimi UE zwierzę musi posiadać elektroniczny czip, paszport zwierząt, wydawany przez urzędowego lekarza weterynarii oraz musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Informacje o szczepieniu zawarte są w paszporcie zwierzęcia.

W przypadku wywozu z Polski do państwa trzeciego (tj. poza UE) zwierząt domowych należy zapoznać się z wymaganiami, jakie zostały ustanowione w tym państwie trzecim. Zwierzę powinno mieć paszport zwierząt (co jest istotne przy powrocie do kraju) oraz spełniać warunki ustanowione w danym państwie trzecim.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przewozu zwierząt domowych znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii:

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33
– rośliny;

Bez ograniczeń związanych z przeprowadzeniem granicznej kontroli fitosanitarnej, dopuszczalny jest wwóz do Polski:

Lp. Rośliny i produkty roślinne Dopuszczalna ilość

1.

Świeże owoce 5 kg

2.

Świeże warzywa, z wyłączeniem bulw roślin gatunku Solanum tuberosum L. 5 kg

3.

Cięte rośliny ozdobne 50 szt.

4.

Cięte drzewka choinkowe 1 szt.

5.

Części roślin iglastych 5 szt.

 

– broń;

Wywóz bądź przywóz broni podlega surowej reglamentacji i wymaga uzyskania wymaganych prawem dokumentów uprawniających do jej przewiezienia przez granicę państwową oraz wymaga zgłoszenia takiego przewozu organom celnym.
– środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory;

Wywóz bądź przywóz środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów jest zakazany z wyjątkiem przewozu dokonywanego przez licencjonowane podmioty na podstawie stosownych zezwoleń.
Dozwolony jest natomiast przywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze o ile osoba przedstawi, określone w przepisach odrębnych zaświadczenie zawierające dane pacjenta, lekarza, leku i organ wystawiający/uwierzytelniający
– okazy gatunków zagrożonych wyginięciem – CITES.

Przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej jak i wywóz z Unii Europejskiej okazów rośli i zwierząt będących lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem (wymienionych w postanowieniach Konwencji Waszyngtońskiej – CITES) możliwy jest na podstawie wydanych wcześniej odpowiednich zezwoleń i świadectw – zwanych dokumentami CITES(dokumenty te wydawane są przez Organy Administracyjne CITES odpowiednich państw). Brak takich dokumentów podczas przewozu powoduje konsekwencje karne związane z popełnieniem przestępstwa.
Jakie gatunki są chronione i jakich nie należy nabywać i przewozić przez granicę?

są to między innymi:

– kawior;

– skóry lub wyroby ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków;

– wypchane ptaki drapieżne,

– wyroby wykonane ze skór węży, krokodyli lub waranów;

– naturalne medykamenty i produkty lecznicze (maści, balsamy itp.) zawierające pochodne z niedźwiedzi, pijawek lekarskich i innych zwierząt;

– koralowce, muszle, wszelkie pamiątki turystyczne takiej na przykład jak nalewki na kobrach lub innych wężach.
Pełna lista gatunków objętych ochroną znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl).

Przywóz w bagażu osobistym podróżnego na teren Unii Europejskiej okazów, na które nie są wymagane żadne dokumenty (nie dotyczy przesyłek pocztowych!):

– kawior z ryb jesiotrokształtnych – do 125 g na osobę w opakowaniu indywidualnie oznakowanym (jednorazowa banderola);

– „pałeczki deszczowe” – instrument muzyczny wykonany z prostego kawałka wysuszonej łodygi kaktusa – do 3 szt. na osobę;

– przetworzone okazy krokodylowych czyli torebki, buty, paski itp. wyroby – do 4 szt. na osobę (uwaga – odstępstwo to nie jest stosowane w przypadku przywozu okazów z aneksu A Konwencji Waszyngtońskiej oraz mięsa i trofeów myśliwskich);

– muszle skrzydelnika olbrzymiego – do 3 szt. na osobę;

– pławikoniki – do 4 martwych okazów na osobę;

– muszle przydaczni – do 3 okazów na osobę, łącznie nie więcej niż 3 kg. Jako okaz należy rozumieć 3 połówki niepasujące do siebie (połówki z 3 różnych osobników) lub całe muszle składające się z 2 pasujących połówek (do 3 szt. całych muszli).

– zabytki;

Pozwolenia na wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii:

1) zabytków archeologicznych, które mają więcej niż 100 lat i wchodzą w skład zbiorów archeologicznych lub zostały pozyskane w
wyniku badań archeologicznych bądź przypadkowych odkryć;
2) elementów stanowiących integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego, które mają więcej niż 100 lat;
3) wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieł malarstwa, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 40 000 zł;
4) wykonanych na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
5) mozaik, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 1 i 2, oraz wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunków, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 12 000 zł;
6) oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
7) oryginalnych rzeźb, posągów lub ich kopii wykonanych tą samą techniką co oryginał, nieobjętych kategorią wskazaną w pkt 1, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 20 000 zł;
8) pojedynczych fotografii, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
9) pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach rękopisów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4 000 zł;
10) pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach książek, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
11) pojedynczych map drukowanych i partytur, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
12) kolekcji i przedmiotów z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych, których wartość jest wyższa niż16 000 zł;
13) kolekcji o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
14) środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł;
15) innych kategorii, niewymienionych w pkt 1 – 14, obejmujących zabytki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł.
Organ celny lub Straż Graniczna może zażądać od osoby dokonującej wywozu zabytku okazania dokumentu potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia tj. że jego wiek lub wartość nie przekracza ww. progów (np. ocena wskazująca czas powstania zabytku, wycena, faktura, wystawione przez wyspecjalizowane instytucje).

Na przywóz zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Jeśli jednak taki przywóz dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej to należy taki przywóz zgłosić w urzędzie celnym, w celu objęcia przedmiotu procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną.

Przed wyjazdem zagranicznym można zapoznać się z informacjami o kraju podróży, które zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem: http://www.msz.gov.pl/pl/, a zwłaszcza w poradniku „Polak za granicą” ( http://poradnik.poland.gov.pl/ ).

Kierowca ciężarówki może pracować tylko 48h

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Przepisy wdrążają do polskiego prawa regulacje unijne, zgodnie z którymi czas pracy przedsiębiorców kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin tygodniowo.
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wynikała z obowiązku wdrożenia do polskiego prawa części przepisów „pakietu drogowego” Parlamentu Europejskiego i Rady z października 2009 r. Na pakiet składają się trzy rozporządzenia dotyczące warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz zasad wykonywania przewozów drogowych.
W nowelizacji ustawy o transporcie drogowym określono m.in. czas pracy „przedsiębiorców kierowców i kierowców pracujących na własny rachunek”. Średni tygodniowy czas ich pracy nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin. Przepisy będą zakładały ewentualne wydłużenie tego czasu do 60 godzin, ale pod warunkiem, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy nie została przekroczona średnia norma 48 godzin.
Zgodnie z nowymi przepisami, wykonywanie krajowego transportu drogowego wymagać będzie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego – licencji wspólnotowej. Wzór takiego zezwolenia ma być określony w rozporządzeniu ministra transportu.
Działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu krajowego przewozu osób samochodem osobowym, przeznaczonym do przewozu powyżej siedmiu osób (ale nie więcej niż dziewięciu łącznie z kierowcą) lub taksówką – zgodnie z nowym prawem – wymagać będzie uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
W miejsce dotychczasowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób autokarem lub autobusem oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, obowiązywać będzie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Udzielaniem, odmową, zmianą, zawieszeniem lub cofnięciem zezwolenia będzie zajmował się starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy. W sprawach dotyczących ubiegania się o licencję wspólnotową – Główny Inspektor Transportu Drogowego.
Nowe przepisy dotyczą również wymogów związanych z uzyskiwaniem certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. Chodzi tu m.in. o przebieg egzaminu pisemnego i zwolnienie z niego. Certyfikat jest dokumentem niezbędnym do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
źródło PAP/Interia.pl

Elektroniczne zgłoszenia celne w przywozie

Komunikat dot. elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych.

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że z dniem 1 maja br. możliwe będą tylko dwie formy zgłoszenia importowego: elektroniczna (podpisany kluczem komunikat zgłoszenia celnego) albo wyłącznie papierowa (dokument SAD).
Począwszy od tego dnia zgłoszenie celne w postaci niepodpisanego kluczem komunikatu elektronicznego zostanie odrzucone przez system CELINA na etapie walidacji systemowej. Dokumentu podpisanego elektronicznie nie da się przekazywać do systemu CELINA na nośnikach danych, np. na dyskietce, pendrive, CD, itp.
Z wyjątkiem procedury awaryjnej, z dniem 1 maja br. nie będzie więc dopuszczalny tryb postępowania polegający na dostarczeniu wersji papierowej zgłoszenia (dokument SAD) wraz z niepodpisanym komunikatem tego zgłoszenia.
Jednocześnie informuje się, że wprowadzane od 1 maja br. nowe zasady składania importowych zgłoszeń celnych nie dotyczą następujących grup dokumentów składanych/rejestrowanych w systemie CELINA:

1) dokumentów, które nie są zgłoszeniami celnymi, tj:
powiadomień przesyłanych w ramach realizacji procedury uproszczonej w miejscu (PWD),
deklaracji skróconych do czasowego składowania (DS),
§ deklaracji potwierdzających wspólnotowy status towarów (T2L),

2) dokumentów, które są pisemnymi zgłoszeniami celnymi, ale podlegającymi wyłącznie rejestracji przez organ celny w systemie CELINA, bez możliwości ich elektronicznej obsługi, tj:
zgłoszenia niekompletne;
§ dokumenty inne niż dokument SAD, np. karnet ATA, dokument odprawa czasowa – dokument dołączany do ustnego zgłoszenia celnego, formularz 302,

3) dokumentów, które stanowią potwierdzenie dokonania zgłoszenia celnego w formie ustnej (DPDZ).

Sporządzono w Departamencie Polityki Celnej MF,
Warszawa, dnia 22.04.2013 r.

Departament Polityki Celnej informuje

Departament Polityki Celnej informuje:
Kierując się dużą popularnością elektronicznej formy zgłoszeń celnych podjęto decyzję o pełnym zautomatyzowaniu obsługi zgłoszeń celnych. Docelowo, już z wykorzystaniem nowych systemów budowanych w ramach Programu e- Cło i po wdrożeniu przedsięwzięcia Single Window, wszystkie dokumenty celne będą obsługiwane tylko elektronicznie, zgodnie z postanowieniami nowego Unijnego Kodeksu Celnego.

W pierwszej kolejności, z dniem 1 maja 2013 r. w praktyce obrotu towarowego pozostaną tylko dwie formy zgłoszenia importowego: elektroniczna albo wyłącznie papierowa. Wyłączona natomiast zostanie możliwość składania mniej powszechnej formy zgłoszenia w postaci niepodpisanego komunikatu elektronicznego przesyłanego do systemu CELINA, popartego papierową wersją takiego zgłoszenia.

Ostateczne zaprzestanie obsługi zgłoszeń niepodpisanych kluczem do bezpiecznej transmisji danych poprzedzi kilkumiesięczny okres przejściowy, który potrwa do końca kwietnia br.

Serdecznie zachęcamy Państwa do niezwłocznego podjęcia działań, które zapewnią możliwość skorzystania z w pełni zautomatyzowanej i „bezpapierowej” obsługi przywozowego zgłoszenia celnego w systemie CELINA.

Magazyn celny

Jakie są korzyści korzystania z magazynu celnego?

Magazyn celny pozwala na czasowe składowanie towarów, produktów i przesyłek. Warto jednak zaznaczyć, że towary składowane czasowo w magazynie celnym mogą podlegać jedynie takim czynnościom, które są niezbędne do zapewnienia im przechowywania w niezmienionym stanie, bez jakiejkolwiek zmiany ich wyglądu czy też stanu technicznego.

Agencja Celna Terminus, jako jedyna firma na Podlasiu dysponuje takim magazynem. Jesteśmy pionierem i liderem najnowocześniejszych rozwiązań dla biznesu.

Pozwala to nam na obrót towarem spoza granic Unii Europejskiej składowanym na magazynie. Pośredniczymy też przy transporcie takiego towaru z obszaru krajów trzecich na teren UE.

Skontaktuj się z naszym oddziałem spedycyjnym lub magazynem celem uzyskania dodatkowych informacji.

Uwaga eksporterzy

Dokumentowanie niepreferencyjnego pochodzenia towarów od 01/10/2012 może być znacznie łatwiejsze!!!

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż z dniem 1 października 2012 r. eksporterzy, szczególnie ci będący producentami wywożonych towarów, oraz posiadacze pozwoleń na procedurę uproszczoną, po uzyskaniu pozwolenia właściwego Naczelnika Urzędu Celnego będą mogli korzystać z uproszczenia umożliwiającego wystawianie niepreferencyjnych (uniwersalnych) świadectw pochodzenia w oparciu o art. 49 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (RWKC).

Pozwolenie może być udzielone na uproszczenie w podstawowym zakresie (tzw. tryb zwykły) lub rozszerzonym (tzw. tryb in blanco).

Uzyskane upoważnienie wyeliminuje konieczność każdorazowego składania wniosku o wystawienie tzw. uniwersalnych świadectw pochodzenia dla każdej partii wywożonych produktów. GP

Rzetelna Firma

Od 23-03-2010 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności.

Na życzenie naszych kontrahentów i klientów udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach.