1. Nazwa lub imię i nazwisko
  2.Adres siedziby lub adres zamieszkania

  2a. Kod pocztowy
  2b. Miejscowość
  2c. Ulica
  2d. Nr domu
  2e. Nr lokalu
  3. Numer EORI* - jeśli nie posiadasz tego numeru - kliknij tutaj
  4. Telefon*
  5. Adres e-mail*
  6. Nomenklatura celna – proszę wskazać nomenklaturę, w której mają być zaklasyfikowane towary:
  Nomenklatura scalona CNTARIC
  7. Opis towarów - Szczegółowy opis towaru pozwalający na jego identyfikację i klasyfikację w nomenklaturze celnej. Powinien on również obejmować szczegółowe informacje o składzie towarów oraz o wszelkich metodach badania stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego klasyfikacja. Nazwa handlowa oraz informacje dodatkowe.

  ?Należy podać krótki opis towaru; jeżeli opis jest obszerniejszy, należy wpisać tylko nazwę towaru, nawet w formie opisowej, i umieścić adnotację "opis towaru stanowi dodatkowy załącznik"; załącznik ten należy dołączyć do wniosku.
  8. Skład Towarów - prosimy o podanie dokładnego składu produktu lub wskazanie głównego surowca, z którego wykonany jest produkt (np. stal nierdzewna, miedź, plastik, etc.)
  9. Oznaczenie handlowe towarów
  13. Kraj pochodzenia oraz podstawa prawna (pochodzenie niepreferencyjne/preferencyjne, odniesienie do umowy, konwencji, decyzji, rozporządzenia, inne) wraz z uzasadnieniem (produkty całkowicie uzyskane lub wyprodukowane, ostatnie istotne przetworzenie, wystarczająca obróbka lub przetworzenie, kumulacja pochodzenia, inne)

  ?Należy podać proponowany kraj lub region pochodzenia, uzasadniając go przywołaniem podstawy prawnej wskazującej na regułę pozwalającą ustalić pochodzenie towaru; należy wykazać, że elementy wskazanej reguły pozwalającej ustalić pochodzenie towaru są spełnione w danym przypadku.
  14. Opis procesu przetwarzania koniecznego do uzyskania pochodzenia*

  ?Należy podać opis procesu produkcji (obróbki, przeróbki) na tyle szczegółowy, na ile przewiduje to reguła pozwalająca ustalić pochodzenie towaru, przywołana w polu 10 wniosku; w razie braku miejsca w tym polu należy umieścić adnotację "pozostałe dane stanowią dodatkowy załącznik"; załącznik ten należy dołączyć do wniosku.
  15. Informacje dodatkowe, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji
  16. Załączniki - Wskazać, czy dołączone zostały w formie załączników jakiekolwiek próbki, fotografie, broszury lub inne dostępne dokumenty mogące pomóc organom celnym w określeniu właściwej klasyfikacji w nomenklaturze celnej.
  OpisyBroszuryPróbkiFotografiePozostałe

  Załączniki:

  Opis:
  Broszura:
  Próbka:
  Fotografia:

  16a. Czy życzą sobie Państwo zwrotu próbek / załączników?
  Wnioskodawca może zostać obciążony szczególnymi kosztami poniesionymi przez organy celne na analizy, ekspertyzy lub zwrot próbek.
  TakNie

  Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia wniosku dane w nim zawarte oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne.

  Zapoznaj się z treścią Polityki Prywatności
  Data wypełnienia wniosku:
  Miejscowość: