Co to jest INCOTERMS?

Incoterms International Commercial Terms to zbiór regulacji określających warunki wymiany handlowej między sprzedawcą i odbiorcą – ostatnią wydaną wersją jest Incoterms 2010. Zostały one włączone do umów sprzedaży towarów na całym świecie i zawierają zasady oraz wskazówki dla importerów, eksporterów, prawników, przewoźników, ubezpieczycieli i studentów handlu międzynarodowego.

Warunki handlowe pomagają przedsiębiorcom uniknąć kosztownych nieporozumień, wyjaśniając zadania, koszty i ryzyko związane z dostawą towarów od sprzedawców do kupujących.

ICC LogoMiędzynarodowa Izba Handlowa International Chamber of Commerce, w wersji z 2010 roku skonsolidowała zasady z grupy D, usuwając DAF (Delivered at Frontier), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay) i DDU (Delivered Duty Unpaid) i dodała DAT (Delivered at Terminal) i DAP (Delivered) na miejscu).

Inne modyfikacje obejmowały zwiększone zobowiązanie kupującego i sprzedającego odnośnie współpracy w zakresie wymiany informacji i zmian w celu uwzględnienia „ciągów sprzedaży”.

Poniżej znajdują się krótkie opisy 11 zasad z edycji Incoterms® 2010

REGUŁY INCOTERMS

Jaki Incoterms wybrać? Poniżej znajdują się zasady Incoterms dla wszystkich typów transportu.

INCOTERMS EXW

EXW (Ex Works) – z zakładu

Sprzedawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostępu do towaru kupującemu w magazynie czy lokalizacji sprzedającego. Kupujący po otrzymaniu towaru ponosi ryzyko oraz wszystkie koszty, włącznie z załadunkiem towaru na środek transportu. Jest także odpowiedzialny za odprawę eksportową.

INCOTERMS FCA

FCA (Free Carrier) – dostarczony do przewoźnika

Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru przewoźnikowi w ustalonej przez kupującego lokalizacji a także odpowiada za dokonanie formalności celnych w eksporcie. Kupujący ponosi ryzyko i odpowiedzialność w momencie odebrania towaru od sprzedającego.

INCOTERMS CPT

CPT (Carriage Paid to) – przewóz opłacony do

Podobnie jak w przypadku reguły FCA, obowiązki sprzedawcy polegają na dostarczeniu towaru przewoźnikowi, zawarciu umowy przewozu oraz opłacenie kosztów dostawy. Sprzedający musi również przygotować towary do eksportu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za towar w momencie odebrania go od sprzedawcy.

INCOTERMS CIP

CIP (Carriage and Insurance Paid to) – przewóz i ubezpieczenie opłacone do

Na sprzedawcy ciążą identyczne obowiązki jak w przypadku reguły CPT – dostarcza towary przewoźnikowi w uzgodnionym miejscu –  z takim wyjątkiem, że jest on również odpowiedzialny za ubezpieczenie towarów i pokrycie jego kosztów oraz przekazanie kupującemu dowodu ubezpieczenia. Kupujący ponosi odpowiedzialność od momentu odebrania towaru od sprzedającego.

INCOTERMS DAT

DAT (Delivered at Terminal) – dostarczony do terminalu

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność i koszty transportu towarów do określonego terminalu. Takim miejscem może być port, lotnisko, magazyn czy też plac kontenerowy. Na sprzedawcy ciąża również koszty odprawy i rozładunku na terminalu. Od tego miejsca koszty oraz ryzyko ponosi kupujący, który odpowiada za odprawę importową i inne związane z nią czynności.

INCOTERMS DAP

DAP (Delivered at Place) – dostarczony do miejsca

Sprzedawca pokrywa koszty transportu i bierze na siebie odpowiedzialność związaną z dostarczeniem towarów pod uzgodniony adres. Towary uznaje się za dostarczone w momencie, którym zostaną przedstawione w ustalonym miejscu i są gotowe do rozładunku. Odpowiedzialność i koszty rozładunku ciążą na kupującym.

INCOTERMS DDP

DDP (Delivered Duty Paid) – dostarczony, cło opłacone

Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru do określonego miejsca przeznaczenia oraz ponosi koszt i ryzyko. Jego odpowiedzialnością jest również odprawa celna, cło i podatki. Obowiązkiem kupującego jest rozładunek towaru.

Reguły INCOTERMS 2010

REGUŁY DLA TRANSPORTU MORSKIEGO I WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO

INCOTERMS FAS

FAS (Free Alongside Ship) – wzdłuż burty statku

Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru wzdłuż burty statku w porcie załadunku. Obowiązek odprawy eksportowej czy importowej również spoczywa na sprzedawcy. Od tego miejsca ryzyko i koszty ponosi kupujący, który musi zawrzeć umowę przewozu i poinformować sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i terminie dostawy towaru do portu.

INCOTERMS FOB

FOB (Free on Board) – dostarczony na statek

Przeniesienie odpowiedzialności i ryzyka za towar ze sprzedającego na kupującego następuje w momencie, w którym towar przekroczy burtę statku. Sprzedający ma również obowiązek zorganizować odprawę eksportową i ponosi koszty załadunku.

INCOTERMS CFR

CFR (Cost and Freight) – koszt i fracht

Sprzedający ponosi koszty ubezpieczenia i dostarczenie towarów do momentu załadunku na statek w porcie nadania. Od tego momentu ryzyko przenoszone jest na kupującego. Dostawa jest zrealizowana wtedy, gdy towary zostaną załadowane na statek przewoźnika, którego wskazał sprzedający (ma on też obowiązek zawarcie umowy przewozu morskiego)

INCOTERMS CIF

CIF (Cost, Insurance and Freight) – koszt, ubezpieczenie i fracht

Sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia towarów (od momentu załadunku na statek w porcie nadania), które leżą po stronie kupującego. Dostawa jest uznana za zrealizowaną w momencie, gdy towary zostaną załadowane na statek przewoźnika, wskazanego przez sprzedającego. Sprzedawca organizuje i płaci koszty oraz fracht do wskazanego portu nadania.