INTRASTAT

Intrastat to system zbierania danych o obrotach dokonywanych pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza wprowadzenie unii celnej a co za tym idzie zniesienie obowiązku dokonywania zgłoszenia celnego SAD dla towarów przewożonych w jej ramach. Pojęcia import i eksport zostaną zastąpione pojęciami nabycia wewnątrz-wspólnotowego i dostawy wewnątrzwspólnotowej.

W związku z tymi operacjami na granicach nie są pobierane podatki i sporządzane dokumenty z nimi związane. Funkcję dokumentów SAD w tych wypadkach pełnią dwa nowe dokumenty: Kwartalna Informacja Podsumowująca (składana dla celów podatkowych) oraz INTRASTAT (składany dla celów statystycznych). Wymiana towarowa pomiędzy podmiotami polskimi i unijnymi jest również dokumentowana w miesięcznych deklaracjach VAT, odpowiednio zmodyfikowanych do potrzeb unijnych.

W związku z tymi zmianami możemy pomóc Państwu w:

  • Sporządzaniu deklaracji INTRASTAT
  • Sporządzaniu Kwartalnej Informacji Podsumowującej
  • Przygotowaniu danych do miesięcznych deklaracji VAT w części dotyczącej wymiany towarowej z krajami Unii Europejskiej
    Dokumenty po sporządzeniu możemy według Państwa wyboru: przesłać pocztą na wskazany adres lub przekazywać je bezpośrednio do właściwych urzędów.

Prosimy niniejszym o:
Zapoznanie się Regulaminem Świadczenia Usług dotyczących Intrastat (podpisanie Umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu).

Regulamin do pobrania tutaj 
Wpisanie w Umowie i Karcie Klienta niezbędnych danych, zaznaczenie znakiem X odpowiedniego wariantu i podpisanie 2 egzemplarzy Umowy i 2 egzemplarzy Karty Klienta (jeden z nich po podpisaniu zostanie Państwu niezwłocznie zwrócony).
Dostarczenie w/w dokumentów do agencji celnej TERMINUS, ul. Octowa 26, 15-399 Białystok.

Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi udzielamy telefonicznie – 85 742 46 76, 603 888 286 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej  bialystok@acterminus.pl