Projekt unijny

Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS

Tytuł projektu: Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS

Cel projektu: Lepsze warunki do rozwoju MŚP

Beneficjent: Agencja Celna Terminus E.S. Grygatowicz-Szumowska Spółka Jawna

Koszt całkowity projektu: 4 634 162,46 pln

Kwota dofinansowania (EFRR): 2 398 718,11 pln

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: I. Wzmocnienie potencjału konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie: 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie: 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Priorytet inwestycyjny: 3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

O Projekcie

Przedmiotem Projektu jest przebudowa centrum logistycznego AC Terminus z siedzibą w Białymstoku. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na świadczenie kompleksowych usług celnych i logistycznych i tym samym na podniesienie konkurencyjności Spółki. Projekt wpisuje się w założenia Poddziałania 1.4.1 RPO WP związane z zapewnieniem lepszych warunków do rozwoju MŚP. W wyniku realizacji Projektu nastąpi poprawa atrakcyjności inwestycyjnej woj. podlaskiego oraz zostanie zwiększony potencjał regionu. Projekt realizowany będzie od 26 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje 3 zadania.

W ramach zadania 1 zrealizowane zostaną prace budowlane związane z przebudową centrum logistycznego o dodatkową powierzchnię magazynową i przebudowanie i dostosowanie powierzchni biurowej.

Zadanie 2 obejmuje przeprowadzenie prac budowlanych zw.z utworzeniem parkingu dla samochodów ciężarowych.

W ramach zadania 3 Spółka nabędzie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które są niezbędne do funkcjonowania rozbudowywanego centrum logistycznego i wdrożenia nowych usług do oferty AC Terminus.

W rezultacie poza zwiększonymi zdolnościami w zakresie składowania towarów, Spółka oferować będzie nowe usługi w zakresie:

1. spedycji;
2. obsługi celnej;
3. ubezpieczeń;
4. wynajmu kontenerów, palet i innych opakowań;
5. usług informacyjnych i informatycznych;
6. usług gastronomicznych;
7. obsługi stacji paliw;
8. usług parkingowych;
9. technicznej obsługi pojazdów.

Ponadto w wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie, utworzonych zostanie 7 nowych miejsc pracy.

Cele szczegółowe projektu

Głównym celem realizacji Projektu jest przebudowa istniejącego centrum logistycznego AC Terminus w Białymstoku. Projekt planowany do realizacji przez Spółkę obejmuje trzy kluczowe aspekty odpowiadające wewnętrznym potrzebom Spółki oraz zidentyfikowanym przez Wnioskodawcę potrzebom rynku.

1.Przebudowa centrum logistycznego

Wnioskodawca aktualnie prowadzi działalność w centrum logistycznym składającym się z dwóch części:- części socjalno-biurowej, która stanowi zaplecze techniczne dla świadczonych przez Spółkę usług z zakresu obsługi celnej przedsiębiorstw oraz osób fizycznych;- części magazynowej, która umożliwia świadczenie usług logistycznych.Centrum logistyczne, którym dysponuje Wnioskodawca ogranicza dalszy rozwój AC Terminus. Brak dodatkowej przestrzeni administracyjnej uniemożliwia zatrudnienie nowych pracowników i rozszerzenie zakresu oferowanych usług. Z kolei ograniczone zasoby magazynowe nie odpowiadają rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi z zakresu magazynowania i składowania towarów.Tym samym w ramach Projektu nastąpi przebudowa istniejącego centrum logistycznego. Z dotychczasowej części magazynowej wyłączona zostanie przestrzeń, która zostanie dostosowana do zatrudnienia nowych pracowników i wdrożenia nowych usług.Jednocześnie w celu zaspokojenia rosnących potrzeb rynku w zakresie składowania towarów, Spółka w ramach Projektu utworzy nową przestrzeń magazynową wysokiego składowania.

2.Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych

W ramach Projektu na nieruchomości posiadanej przez Spółkę zostanie utworzony parking dla samochodów ciężarowych.Aktualnie AC Terminus nie dysponuje parkingiem, a możliwości pozostawienia samochodu ciężarowego przed centrum Spółki ze względu na zakazy postoju oraz mnogość pojazdów korzystających z miejsc ogólnodostępnych są ograniczone. Tym samym utworzenie i wyposażenie parkingu w odpowiednią infrastrukturę przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Spółki.

3.Wdrożenie systemu zarządzania informacją CRM/ERP

Utrzymanie obecnego stanu zinformatyzowania Spółki doprowadzi do obniżenia konkurencyjności AC Terminus. Wykorzystywane dotychczas oprogramowanie nie zaspokaja obecnych potrzeb Wnioskodawcy oraz kontrahentów Spółki. W związku z powyższym jednym z głównych założeń Projektu jest wdrożenie oprogramowania umożliwiającego zintegrowanie pracy pracowników Spółki z klientami AC Terminus (firmy spedycyjne i transportowe, importerami i eksporterami, kierowcami samochodów ciężarowych) za pomocą systemu CRM/ ERP i aplikacji mobilnej przeznaczonej dla użytkowników końcowych.

Aktualności

Podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdki, żeby go ocenić.

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Brak głosów - bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.