Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 5

Agencja Celna Terminus jako przedsiębiorca o statusie AEO jest również upoważnionym nadawcą oraz upoważnionym odbiorcą w tranzycie unijnym i TIR, co oznacz iż:

 • Jako upoważniony nadawca przedstawiamy towary przeznaczone do objęcia procedurą tranzytu wraz z dokumentami towarzyszącymi w naszych miejscach uznanych.
 • Jako upoważniony odbiorca w celu zakończenia procedury przedstawiamy towary objęte procedurą tranzytu wraz z dokumentami towarzyszącymi w naszych miejscach uznanych.

Powyższe uproszczenia dotyczą zarówno procedury tranzytu realizowanej na podstawie karnetu TIR jak i zgłoszeń tranzytowych takich jak np. T1, T2

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 4

Kolejną mocną kartą w talii uproszczeń przez nas stosowanych jest odprawa scentralizowana. Ten rodzaj uproszczenia pozwala na rozdzielenie miejsca złożenia zgłoszenia i miejsca przedstawienia towaru organom celnym. Zgłoszenie kierowane jest do wyznaczonego urzędu nadzoru a towary w tym czasie znajdują się w jednym z miejsc uznanych czyli w urzędzie celnym przedstawienia zlokalizowanym poza siedzibą firmy. Rozwiązanie takie jest bardzo wygodne gdyż pozwala odprawiać towar w różnych miejscach używając centralnie pracujących specjalistów, centralną księgowość oraz centralną płatność należności celnych.

Pozwolenie uzyskane w jednym z państw UE może objąć wszystkie operacje przywozowe i wywozowe w ramach całej Unii Europejskiej.

W sposób zauważalny dzięki odprawie scentralizowanej zmniejszamy bariery i obciążenia administracyjne związane z obsługą naszych klientów poprzez stosowanie dostępnych narzędzi prawnych i przede wszystkim informatycznych. Zwiększenie efektywności działań naszego zespołu prowadzi do skrócenia czasu odprawy i łatwiejsze dysponowanie towarem, jak również zapewnia ciągłość usług świadczonych przez TERMINUS.

Warto również w tym miejscu zauważyć, że stosowana przez nas organizacja odpraw celnych uproszczonych bazuje na rozwiązaniach funkcjonujących w innych krajach Unii Europejskiej. Tym samym nasi klienci mogą realizować swoje działania w sposób konkurencyjny do swoich odpowiedników z innych krajów UE.

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 3

Tym razem słów kilka o prowadzenie rejestru przez zgłaszającego i odnotowywanie w nim przywożonych towarów.

Jest to najbardziej zaawansowane uproszczenie, a polega ono na przedstawieniu organom celnym towaru „na odległość”, czyli w miejscu uznanym położonym na terenie firmy innym niż plac odpraw celnych. Jednocześnie zgłoszenie celne przyjmuje postać wpisu do rejestru zatwierdzanego przez te organy, na podstawie którego towar jest zwalniany do wnioskowanej procedury. Prowadzenie rejestru wiąże się również z koniecznością dokonania zgłoszenia uzupełniającego do przedmiotowych wpisów do rejestru na warunkach i w terminach określonych w pozwoleniu. Wszelkie opłaty i należności podatkowe stają się wymagalne z dniem złożenia zgłoszenia uzupełniającego co przy wykorzystaniu możliwości rozliczenia podatku VAT na podstawie art. 33a ustawy o VAT pozwala na znaczne odroczenie terminu ich zapłaty.

Uproszczenie funkcjonuje również w przypadku wywozu. Towar podobnie jak w przywozie jest przedstawiany służbom celnym w miejscu uznanym, natomiast zgłoszenie celne realizuje się bezpośrednio poprzez komunikat elektroniczny wysyłany za pośrednictwem systemu AES. Po akceptacji zgłoszenia eksporter otrzymuje wywozowy dokument towarzyszący (EAD), który wręcza kierowcy w celu jego okazania na granicy w trakcie wykonywania procedury wywozu. W tym przypadku nie ma potrzeby prowadzenia rejestru. Nie ma też wymogu dokonywania powtórnego zgłoszenia celnego, tzw. zgłoszenia uzupełniającego.

Korzyści z uproszczeń

Procedury uproszczone dają przedsiębiorcom szereg ułatwień i korzyści:

 • oszczędność czasu — znika konieczność oczekiwania na dokonanie odprawy celnej przez urząd celno-skarbowy, czas oczekiwania na decyzję urzędu nie przekracza 2 godzin,
 • zmniejszenie kosztów: dostarczenia towarów do urzędu celnego, postoju samochodów, obsługi administracyjno-biurowej; towar dostarczany jest do miejsca przeznaczenia i tam oczekuje na załatwienie formalności,
 • zapewnienie szybkiego dostępu do importowanego towaru,
 • możliwość dokonywania zgłoszeń celnych poza godzinami pracy urzędu celno-skarbowego,
 • możliwość racjonalnego planowania dostaw,
 • możliwość szybszej realizacji zamówień klientów,
 • obniżenie kosztów magazynowania,
 • możliwość dokładnego przygotowania dokumentów,
 • podniesienie efektywności pracy i lepszą jej organizację.

Zachęcamy do korzystania z uproszczeń celnych, wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w poszczególnych oddziałach TERMINUS

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 2

Kolejna forma uproszczeń celnych, którą jako agencja celna oferujemy naszym klientom to uproszczone zgłoszenie celne.

W przypadku stosowania tej formy procedury konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia dyrektora IAS właściwego ze względu na urząd lub urzędy celne, w których towary będą obejmowane procedurą celną z zastosowaniem uproszczeń. Przy stosowaniu tej formy procedury uproszczonej należy zawsze przedstawić towar w urzędzie celnym. Podmiot realizujący tę formę uproszczeń jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia uzupełniającego w terminie określonym w pozwoleniu. Do niedawna zgłoszenie uproszczone występowało jedynie w formie papierowej na podstawie dokumentu SAD lub wniosku zawierającego te same dane co zgłoszenie na formularzu, jednak w systemie AIS również i ta forma została przeniesiona do wersji elektronicznej. Zgłoszenie uproszczone pozwala na dokonanie zgłoszenia które nie zawiera wszystkich informacji wymaganych przy zgłoszeniu standardowym ale dodatkowo pozwala też na skorzystanie z rozliczenia podatku VAT na podstawie art. 33a ustawy o VAT co często jest głównym powodem korzystania z tej formy zgłoszenia.

Podstawy prawne:

– art. 166, 167 UKC

– art. 145-147 rozporządzenia delegowanego

– art. 223 -224 rozporządzenia wykonawczego

– art. 16 przejściowego rozporządzenia delegowanego

– zał. nr 12 przejściowego rozporządzenia delegowanego

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego.

Sentencja wywodząca się z podstawowych zasad prawa rzymskiego „Ignorantia iuris nocet”, zgodnie z którą nie można zasłaniać się nieznajomością normy prawnej jest niezmiennie aktualna w każdym czasie i pod każdą szerokością geograficzną.

Wiedza natomiast daje przewagę konkurencyjną, dlatego rozpoczynamy dziś mini-cykl artykułów o ułatwieniach i uproszczeniach celnych, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Nasi klienci korzystają z wybranych, pracownicy natomiast powinni znać wszystkie, więc przypomnienie przyda się wszystkim czytelnikom.

Ułatwienia to w kolejności

 1. Ułatwienie celne AEO
 2. Ułatwienie celne zgłoszenie uproszczone
 3. Ułatwienie celne wpis do rejestru zgłaszającego
 4. Ułatwienie celne odprawa scentralizowana
 5. Stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć celnych
 6. Otwarcie TIR / zamknięcie TIR
 7. Otwarcie / zamknięcie tranzytu

Pozwolenie AEO

AEOPozwolenie/Status (a nie jak jeszcze niedawno „świadectwo”) AEO (ang. Authorised Economic Operator) ułatwia funkcjonowanie firmy na rynku usług celnych i daje wiele dodatkowych możliwości.

Uzyskując pozwolenie AEO, przedsiębiorca może uzyskać również status

upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych (AEOC);

upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (AEOS);

upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń oraz bezpieczeństwa i ochrony (AEOF).

Korzyści wynikające z AEO

Dzięki pozwoleniu AEO, które wydawane jest na czas nieokreślony, upoważnionym przedsiębiorcom przysługują takie korzyści jak:

 • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych;
 • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli (przeprowadzenie kontroli poza kolejnością);
 • wybór miejsca przeprowadzenia kontroli;
 • uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli;
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych oraz wyłączność na stosowanie niektórych uproszczeń celnych;
 • ułatwienia w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego nadawcy czy odbiorcy (akcyza).

I co najważniejsze-status AEO jest uznawany w całej UE oraz w krajach partnerskich, z którymi Unia Europejska podpisała odpowiednią umowę.

Jak ubiegać się o AEO?

Aby ubiegać się o pozwolenie AEO, przedsiębiorca musi spełnić kilka kryteriów: nie może naruszać przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych (wyrok za przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy automatycznie uniemożliwi uzyskanie pozwolenia); musi wykazać, iż dysponuje wysokim poziomem kontroli swoich operacji oraz przepływu towarów poprzez system zarządzania ewidencją handlową, oraz – w stosownych przypadkach – transportową.

Ponadto konieczne jest udowodnienie przez przedsiębiorcę swojej wypłacalności, jak i spełniania w praktyczny sposób standardów w obszarze kompetencji i kwalifikacji zawodowych, związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością. Wydanie pozwolenia AEO poprzedzone jest przeprowadzeniem skrupulatnego audytu przez dyrektora izby administracji skarbowej a na wydanie pozwolenia AEO trzeba oczekiwać do 120 dni, gdzie w niektórych wypadkach ten termin może być dodatkowo wydłużony o kolejne 60 dni.

Bez względu na to, czy wnioskodawca będzie spełniał warunki do uzyskania pozwolenia AEO, czy też nie, otrzyma on raport een.ec.europa.eu z audytu. Jeśli przedsiębiorca nie spełnia niektórych wymagań, otrzyma raport z zaleceniami, czyli działaniami naprawczymi i terminem na ich wprowadzenie.

Agencja Celna TERMINUS posiada pozwolenie AEO niezmiennie od 2009 roku i co godne uwagi jest to pierwsze pozwolenie AEO wydane przez ówczesnego Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku. Przez 10 lat różne wiatry, mielizny i skały trzeba było ominąć, aby status AEO utrzymać, ale transparentność i działalność zgodna z przepisami nigdy w naszym przypadku nie była zagrożona. Cóż – statek stojący w porcie jest może i bezpieczny, ale przecież statków nie buduje się po to, aby stały w portach 😉